About Catalogue Vendor Contact 
Vendors: 418 | Products: 3757

Business & Finance :: Personal Finance
Vendor: Inesoft
Affiliate Vendor: Link

Product: Inesoft Cash Organizer 2008 Premium
Description:
nesoft Cash Organizer 2008 Premium - program dla personalnych finans?w mo?e dzia?a? jako samodzielny program, lub pracowa? razem z Microsoft Money i Intuit Quicken. Dost?p do twoich rachunk?w bankowych, balans?w kart kredytowych, bud?etu, projekt?w i zaplanowanych transakcji na twoim palmtopie, gdziekolwiek jeste?. Dostosowywane interaktywne raporty poka??, na co przeznaczasz ?rodki, powiadomienia nie pozwol? przepu?ci? wa?ne p?atno?ci lub przekroczenia limit?w kart kredytowych. Cash Organizer – to wszystko czego potrzebujesz i troch? wi?cej.?atwe wprowadzanie nowych transakcji bez u?ycia pi?raUnikalny system ABC Bar dla szybkiego wprowadzania nowych transakcji mo?na dostosowa? dla ka?dego j?zyka, zar?wno dla prawo i lewor?cznych os?b.Bud?etProgram daje mo?liwo?? stworzenia r??nych grup bud?etu dla dok?adniejszej kontroli celi, na kt?re s? przeznaczone ?rodki. Dzi?ki opcji w??czenia do bud?etu zaplanowanych transakcji, mo?esz bez problem?w przewidzie? swoj? sytuacj? na wybrany dzie? w przysz?o?ci. Dost?pne ?rodki umo?liwi? precyzyjn? kontrol? wydatk?w i u?atwi? oszcz?dzanie.Rejestr transakcjiPrzegl?danie i edycja transakcji – to najcz??ciej wykonywane czynno?ci. Dlatego Inesoft Cash Organizer zosta? wyposa?ony w ?rodki, w znacznej mierze usprawniaj?ce korzystanie z PDA – filtrowanie, wyszukiwania, tworzenie duplikat?w i przemieszczania transakcji pomi?dzy rachunkami bankowymi. Osobny modu? dla zaplanowanych p?atno?ci – mo?liwo?? ustali? okres, na jak d?ugo program b?dzie si?ga? w przysz?o??. Mo?esz przegl?da? list? zaplanowanych transakcji dla dowolnej daty. W oknie projekt?w sortowanie transacji jest r?wnie? mo?liwe.Zaplanowane p?atno?ciInesoft Cash Organizer oferuje niespotykane mo?liwo?ci w zarz?dzaniu zaplanowanych transakcji. Mo?esz pogrupowa? p?atno?ci, ustala? okresy powtarzalno?ci, a nawet ustawi? automatyczne zachowanie do rejestru wybranych transakcji. Prowadzenie listy zaplanowanych transakcji zwi?ksza dok?adno?? symulacji sytuacji finansowej w przysz?o?ci. Dodatkowo Cash Organizer mo?e tworzy? wpis do kalendarza dla wybranych transakcji w postaci zada? do wykonania.Wtyczka TodayDla przegl?dania najwa?niejszych dla ciebie danych nie musisz w??cza? g??wnego programu. Wystarczy, ?e wybierzesz, kt?re dane najbardziej ci? interesuj? i Inesoft Cash Organizer wyprowadzi aktualne dane na ekran Today. To mog? by? wybrane rachunki gruby rachunk?w bankowych, kategorie bud?etu, nadchodz?ce p?atno?ci. Dane b?d? uaktualniane i w czytelny spos?b prezentowane na ekranie.RaportyInesoft Cash Organizer ma wbudowane 10 typ?w, wpe?ni dostowowywanych raport?w, ka?da zmiana w filtworaniu transakcji mo?e by? zachowana dla p??niejszego u?ytku w zak?adce Moje Raporty. Wszystkie raporty s? interaktywne i posiadaj? rozbudowany system raport?w wspomagaj?cych. Dozwolona jest edycja transakcji w bezpo?rednio w raportach, wszystkie obliczenia s? uaktualniane automatycznie. Wyniki raport?w mog? by? zachowane w ro?nych formatach i wykorzystane w innych programach: Excel, TXT, PDF, HTML, BMP, albo wydrukowane bezpo?rednio z PDA, bez u?ycia komputera.Synchronizacja danychInesoft Cash Organizer to samodzielny program finansowy, ale mo?e dzia?a? wsp?lnie z Microsoft Money i Intuit Quicken poprzez modu? synchronizacji danych finansowych.Mo?esz synchronizowa? nast?puj?ce dane z Microsoft Money:• Rachunki• Kategorie i sub-kategorie• Waluty• Bud?ety i grypy bud?et?w• Transakcje• Projekty i sub-projekty• Odbiorc?wMo?esz synchronizowa? nast?puj?ce dane z Intuit Quicken:• Rachunki• Kategorie i sub-kategorie• Waluty• Transakcje• Projekty/klasyfikacje i sub-projektyKalkulator kredyt?wKalkulator kredyt?w to proste narz?dzie, kt?re pozwoli obliczy? rzeczywisty koszt kredytu w kilka sekund i sprawdzi?, czy kredytodawca nie stosuje ukrytych op?at i stawka procentowa jest zgodna z reklamowan?. Po obliczeniu miesi?cznych rat, mo?na zachowa? wynik jako zaplanowan? transakcj?.Kopia bezpiecze?stwaInesoft Cash Organizer gwarantuje bezpiecze?stwo twoich danych. Przy zastosowaniu si? do instrukcji, program stworzy dwie kopie zapasowe danych. Jedna kopia mo?e by? przechowywana na karcie pami?ci, a drug? ActiveSync automatycznie zachowa na twoim komputerze PC. Kopie zapasowe dla zwi?kszenia poufno?ci s? szyfrowane.

Currency: EUR
Price: 19.295598159138
Buy: Link
Download Trial: Link


Copyright © 2010 Dmitriy Konyuhov. All right reserved.